Niagara fallen, 2 november, 2008.sveriges-flagga.png  Niagara fallen är ett vattenfall där vatten från sjön Erie faller ner i sjön Ontario. Detta vattenfall är det gemensamma namnet på Hästskofallen i Kanada och Amerikanska fallen samt Bridal Veil fallen i USA. Fallhöjden är 54 meter och flödeshastigheten är 2.400 kubikmeter vatten per sekund. Detta vattenfall bildar även gränsen mellan provinsen Ontario i Kanada och delstaten New York i USA. Här har ett väldigt nöjescenter vuxit upp med hotell, restauranger och Casino. Varje år besöker 12 miljoner turister dessa väldiga vattenfall. 

storbritanniens-flagga.png  The Niagara Falls is a waterfall where water from the lake Erie falls down into the lake Ontario. This waterfall is the common name of the Horseshoe Falls in Canada and the American Falls as well as the Bridal Veil Falls in the USA. The hight of the fall is 54 meter and the flow rate is 2.400 cubic meter water per second. This waterfall also is the border between the province of Ontario in Canada and the state of New York in the USA. Here there has grown up an enormous Entertainment Center with hotels, restaurants and Casino. Every year 12 million tourists come and visit these huge waterfalls.

tysklands-flagga.png  Die Niagara Fälle ist ein Wasserfall wo Wasser von dem Erie See in den Ontario See runterfallen. Dieser Wasserfall ist der gemeinsame Name von dem Pferdeschuh Fall in Kanada und dem Amerikanischen Fall wie auch der Bridal Veil Fall in den USA. Die Fallhöhe ist 54 Meter und die Fliessrate ist 2.400 Kubikmeter Wasser per Sekunde. Dieser Wasserfall bildet auch die Grenze zwischen der Provinz Ontario in Kanada und dem Staat New York in den USA. Hier ist ein gewaltiges Vergnügungszentrum aufgewachsen mit Hotels, Restaurants und Casino. Jedes Jahr besuchen 12 Millionen Touristen diese gewaltigen Wasserfälle.

sveriges-flagga.png  Vy mot bro som förbinder Kanada och USA vid Niagara fallen

storbritanniens-flagga.png  View to bridge that connects Canada and the USA at the Niagara Falls

tysklands-flagga.png  Aussicht zu Brücke die Kanada und die USA an den Niagara Fällen verbindet

sveriges-flagga.png  Den 442 meter långa Rainbow Bridge från 1941 förbinder Kanada och USA över den 58 km långa Niagara floden

storbritanniens-flagga.png  The 442 meter long Rainbow Bridge from 1941 connects Canada and the USA over the 58 km long Niagara River

tysklands-flagga.png  Die 442 Meter lange Rainbow Bridge von 1941 verbindet Kanada und die USA über den 58 km langen Niagara Fluss

sveriges-flagga.png  Vy från Kanada mot USA

storbritanniens-flagga.png  View from Canada to the USA

tysklands-flagga.png  Aussicht von Kanada nach den USA

sveriges-flagga.png  Turister måste ha regnkläder för att skydda sig mot vattenmoln från de väldiga vattenmassorna som faller ner

storbritanniens-flagga.png  Tourists must wear rainwear to protect themselves against the spray clouds from the enormous masses of water that fall down

tysklands-flagga.png  Touristen müssen Regenkleider tragen um sich gegen die Gischtwolken von den riesigen Mengen Wasser zu schützen die runter fallen 

sveriges-flagga.png  Vy från buskar mot utsiktsplattform vid de Amerikanska fallen

storbritanniens-flagga.png  View from bushes to outlook platform at the American Falls

tysklands-flagga.png  Aussicht von Büschen zu Aussichtsplattform bei den Amerikanischen Fällen

sveriges-flagga.png  Vy mot utsiktsplattformen och de Amerikanska fallen

storbritanniens-flagga.png  View to the outlook platform and the American Falls

tysklands-flagga.png  Aussicht zu der Aussichtsplattform und den Amerikanischen Fällen 

sveriges-flagga.png  Två regnbågar vid Niagara fallen

storbritanniens-flagga.png  Two rainbows at the Niagara Falls

tysklands-flagga.png  Zwei Regenbogen bei den Niagara Fällen

sveriges-flagga.png  Vy mot vattenmassor som faller ner 54 meter i Niagara floden

storbritanniens-flagga.png  View to masses of water which fall down 54 meter into the Niagara River

tysklands-flagga.png  Aussicht zu enormen Mängen Wasser die 54 Meter runter in den Niagara Fluss fallen

sveriges-flagga.png  Utsiktsplattform i USA vid Amerikanska fallen

storbritanniens-flagga.png  Outlook platform in the USA at the American Falls

tysklands-flagga.png  Aussichtsplattform in den USA bei den Amerikanischen Fällen

sveriges-flagga.png  Väldiga vattenmassor som faller ner från de Amerikanska fallen

storbritanniens-flagga.png  Masses of water which fall down from the American Falls

tysklands-flagga.png  Gewaltige Wassermassen die von den Amerikanischen Fällen runterfallen

sveriges-flagga.png  Vy mot de Amerikanska fallen i USA som faller ner på stora stenar som bröts av 1931 och 1954

storbritanniens-flagga.png  View to the American Falls in the USA which fall down on large stones which were broken off 1931 and 1954

tysklands-flagga.png  Aussicht zu den Amerikanischen Fällen in den USA die auf grosse Steine fallen die 1931 und 1954 abgebrochen sind

sveriges-flagga.png  Amerikanska fallen i USA

storbritanniens-flagga.png  The American Falls in the USA

tysklands-flagga.png  Die Amerikanischen Fälle in den USA

sveriges-flagga.png  De 323 meter breda Amerikanska fallens väldiga vattenmassor

storbritanniens-flagga.png  The 323 meter wide American Falls enormous volumes of water

tysklands-flagga.png  Die enormen Wassenmängen von den 323 Meter breiten Amerikanischen Fällen

sveriges-flagga.png  Vy mot bro och utsiktsplattform i USA

storbritanniens-flagga.png  View to bridge and outlook platform in the USA

tysklands-flagga.png  Aussicht zu Brücke und Aussichtsplattform in den USA

sveriges-flagga.png  Vy mot utsiktsplattformen i USA

storbritanniens-flagga.png  View to outlook platform in the USA

tysklands-flagga.png  Aussicht zu Aussichtsplattform in den USA

sveriges-flagga.png  Vattenmängder som faller ner från de Amerikanska vattenfallen

storbritanniens-flagga.png  Masses of water which fall down from the American Falls

tysklands-flagga.png  Wassermengen die von den Amerikanischen Fällen runterfallen

sveriges-flagga.png  Utsiktsplattform i USA

storbritanniens-flagga.png  Outlook platform in the USA

tysklands-flagga.png  Aussichtsplattform in den USA

sveriges-flagga.png  Regnbåge vid de Amerikanska fallen 

storbritanniens-flagga.png  Rainbow at the American Falls

tysklands-flagga.png  Regenbogen bei den Amerikanischen Fällen 

sveriges-flagga.png  Vy mot de 17 meter breda Bridal Veil fallen mellan Luna Island och Goat Island i USA

storbritanniens-flagga.png  View to the 17 meter wide Bridal Veil Falls between Luna Island och Goat Island in the USA

tysklands-flagga.png  Aussicht zu den 17 Meter breiten Bridal Veil Fällen zwischen Luna Island und Goat Island in den USA

sveriges-flagga.png  Vy mot Bridal Veil fallen och Goat Island som ligger mitt i Niagara floden

storbritanniens-flagga.png  View to the Bridal Veil Fall and Goat Island which lies in the middle of the Niagara River

tysklands-flagga.png  Aussicht zu den Bridal Veil Fällen und Goat Island die in der Mitte von dem Niagara Fluss liegen

sveriges-flagga.png  Vy mot Robinson -, Green - och Bird Island i Niagara floden framför de Amerikanska fallen

storbritanniens-flagga.png  View to Robinson -, Green - and Bird Island in the Niagara River in front of the American Falls

tysklands-flagga.png  Aussicht zu Robinson -, Green - und Bird Island in dem Niagara Fluss vor den Amerikanischen Fällen

sveriges-flagga.png  Ännu mera vattenmängder faller ner från de 792 meter breda Hästskofallen i Kanada

storbritanniens-flagga.png  Even more masses of water fall down from the 792 meter wide Horseshoe Falls in Canada

tysklands-flagga.png  Noch mehr Wassermengen fallen von den 792 Meter breiten Pferdeschuh Fällen in Kanada runter

sveriges-flagga.png  Vatten som stänker upp till vattenmoln när väldiga vattenmassor faller ner från vattenfallet

storbritanniens-flagga.png  Water which sprays up to spray clouds when amounts of water fall down from the falls

tysklands-flagga.png  Wasser das rauf spritzt zu Gischtwolken wenn riesige Wassermengen von dem Wasserfall runterfallen 

sveriges-flagga.png  Charlene och jag vid Hästskofallen i Kanada

storbritanniens-flagga.png  Charlene and I at the Horseshoe Falls in Canada

tysklands-flagga.png  Charlene und ich bei den Pferdeschuh Fällen in Kanada

sveriges-flagga.png  Två regnbågar vid Hästskofallen i Kanada

storbritanniens-flagga.png  Two rainbows at the Horseshoe Falls in Canada

tysklands-flagga.png  Zwei Regenbogen bei den Pferdeschuh Fällen in Kanada

sveriges-flagga.png  Ytterligare två regnbågar vid Hästskofallen i Kanada

storbritanniens-flagga.png  Further two rainbows at the Horseshoe Falls in Canada

tysklands-flagga.png  Noch zwei Regenbogen bei den Pferdeschuh Fällen in Kanada

sveriges-flagga.png  Taköverbyggnad vid Hästskofallen i Kanada

storbritanniens-flagga.png  Roof superstructure at the Horseshoe Falls in Canada

tysklands-flagga.png  Dachüberbau bei den Pferdeschuh Fällen in Kanada

sveriges-flagga.png  Stora lyxiga hotell vid Hästskofallen i Kanada

storbritanniens-flagga.png  Huge luxury hotels at the Horseshoe Falls in Canada

tysklands-flagga.png  Riesige luxuriöse Hotels bei den Pferdeschuh Fällen in Kanada

sveriges-flagga.png  Skylon Tower som är 160 meter högt vid Hästskofallen i Kanada

storbritanniens-flagga.png  Skylon Tower which is 160 meter high at the Horseshoe Falls in Canada

tysklands-flagga.png  Skylon Tower der 160 Meter hoch ist bei den Pferdeschuh Fällen in Kanada

sveriges-flagga.png  "Hard Rock Café" och Casino vid Hästskofallen i Kanada

storbritanniens-flagga.png  "Hard Rock Café" and Casino at the Horseshoe Falls in Canada

tysklands-flagga.png  "Hard Rock Café" und Casino bei den Pferdeschuh Fällen in Kanada

sveriges-flagga.png  Hästdroska vid Hästskofallen i Kanada 

storbritanniens-flagga.png  Horse-drawn cab at the Horseshoe Falls in Canada

tysklands-flagga.png  Pferdekutsche bei den Pferdeschuh Fällen in Kanada

sveriges-flagga.png  Charlene och Alex vid Hästskofallen i Kanada

storbritanniens-flagga.png  Charlene and Alex at the Horseshoe Falls in Canada

tysklands-flagga.png  Charlene und Alex bei den Pferdeschuh Fällen in Kanada

sveriges-flagga.png  Tre träd med gröna, röda och gula löv

storbritanniens-flagga.png  Three trees with green, red and yellow leaves

tysklands-flagga.png  Drei Bäume mit grünen, roten und gelben Blättern

sveriges-flagga.png  Svart ekorre vid Hästskofallen i Kanada

storbritanniens-flagga.png  Black squirrel at the Horseshoe Falls in Canada

tysklands-flagga.png  Schwarzes Eichhörnchen bei den Pferdeschuh Fällen in Kanada

sveriges-flagga.png  Restaurang "Planet Hollywood" vid Hästskofallen i Kanada

storbritanniens-flagga.png  The restaurant "Planet Hollywood" at the Horseshoe Falls in Canada

tysklands-flagga.png  Das Restaurant "Planet Hollywood" bei den Pferdeschuh Fällen in Kanada

sveriges-flagga.png  Två lejon på denna restaurang

storbritanniens-flagga.png  Two lions in this restaurant

tysklands-flagga.png  Zwei Löwen in diesem Restaurant